Xuất dữ liệu hình ảnh thực địa

Hướng dẫn xuất dữ liệu hình ảnh khảo sát trên thực địa ra định dạng CSV, GeoJSON, KML, ZIP

1. Chọn mục Quản lý dữ liệu

2. Chọn "HÌNH ẢNH KHẢO SÁT"

3. chọn tiếp mục "Quản lý danh sách hình ảnh"

4. Lựa chọn các tham số như lọc theo thời gian hoặc thư mục cụ thể chứa hình ảnh cần quản lý

5. Sau khi tải xong danh sách hình ảnh chọn tiếp vào menu

6. Chọn "Xuất dữ liệu hình ảnh"

7. Chọn định dạng dữ liệu cần xuất

Last updated