vTools Survey
Search
K

Tạo form nhập thông tin

Hướng dẫn cách tạo mẫu form dữ liệu sử dụng nhập thông tin thuộc tính cho các đối tượng khảo sát Điểm (Point), Đường (Polyline) và Vùng (Polygon)
Hướng dẫn tạo form nhập thông tin thuộc tính