Tạo dữ liệu Điểm (Point)

Hướng dẫn cách tạo điểm trên ứng dụng

Tại màn hình chính chọn nút menu dấu +

Tiếp theo chọn Tạo Dữ Liệu Điểm

Ứng dụng sẽ hiện ra các lựa chọn như hình dưới

  1. Từ tọa độ vị trí (GPS): Tạo Điểm từ vị trí GPS hiện tại của bạn

  2. Từ tọa độ tâm màn hình: Tạo Điểm từ vị trí tâm màn hình bản đồ

  3. Từ tọa độ nhập tay: Cho phép nhập tay tọa độ để tạo Điểm

  4. Từ mã QR code: Cho phép quét mã QR code được chia sẻ để tạo Điểm

Last updated