vTools Survey
Search
K
Comment on page

Tìm tọa độ điểm

Hỗ trợ tìm kiếm tọa độ điểm mốc theo các hệ chiếu VN 2000, HaNoi 72, WGS 84 và hơn 5000 hệ chiếu khác của các quốc gia và vùng lãnh thổ toàn cầu.
Chọn menu "Tìm tọa độ điểm"
Chọn "Hệ chiếu tọa độ" và nhập tọa độ điểm