Tạo dữ liệu Vùng (Polygon)

Hướng dẫn cách tạo vùng trên ứng dụng

Tại màn hình chính chọn nút menu dấu +

Tiếp theo chọn Tạo Dữ Liệu Vùng

Ứng dụng sẽ hiện ra các lựa chọn như hình dưới

  1. Tự động từ vị trí (GPS): Ứng dụng sẽ chạy ngầm dịch vụ để liên tục thu vị trí GPS cho việc tạo Vùng

  2. Vẽ thủ công trên màn hình: Ứng dụng sẽ hiện giao diện cho phép bạn chấm điểm và vẽ Vùng thủ công trên màn hình bản đồ dựa theo ảnh vệ tinh sẵn có

  3. Từ danh sách tọa độ nhập tay: Cho phép nhập danh sách các điểm tọa độ để nối thành Vùng

Last updated