vTools Survey
Search
K

Cập nhật nền ảnh vệ tinh

Hướng dẫn cập nhật nền ảnh vệ tinh Google, Bing, Here, ESRI ...
Chọn Menu -> Quản lý nền offline
Chọn nút menu 3 chấm
Xóa toàn bộ dữ liệu OFFLINE