vTools Survey
Search
K
Comment on page

Tìm ảnh vệ tinh

Hỗ trợ tìm dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel 2 (độ phân giải 10m, cập nhật 5 ngày 1 lần) và Landsat 8 (độ phân giải 30m, cập nhật 16 ngày 1 lần) từ kho dữ liệu quốc tế
Chọn menu "Tìm ảnh vệ tinh"
Chọn các thông số để tìm ảnh
Video hướng dẫn sử dụng - Tải ảnh vệ tinh