vTools Survey
Search
K
Comment on page

MBTiles

Ứng dụng hỗ trợ mở cùng lúc nhiều lớp dữ liệu MBTiles từ bộ nhớ trong của máy
Chọn menu "Cài đặt bản đồ"
Chọn "MBTILES" và thêm lớp dữ liệu