vTools Survey
Search
K
Comment on page

Chuyển tọa độ điểm

Hỗ trợ tính chuyển nhanh tọa độ từ hệ chiếu gốc qua các hệ chiếu khác tùy ý
Chọn menu "Chuyển tọa độ điểm"
Chọn hệ chiếu tọa độ đầu vào và đầu ra để chuyển đổi