vTools Survey
Search
K
Comment on page

Nhập mốc tọa độ từ file

Hỗ trợ nhập mốc tọa độ từ file *.txt, *.csv, Excel (*.xls, *.xlsx), *.geojson, *.json, Shapefile (*.shp), MapInfo (*.tab, *.mif), AutoCAD (*.dxf)
Chọn menu "Nhập mốc tọa độ"
Chọn dữ liệu cần nhập