Sửa lỗi dữ liệu KML/KMZ

Dữ liệu bản đồ KML/KMZ được xuất ra từ 1 số ứng dụng khác từ máy tính có thể chưa đúng chuẩn, dẫn đến việc đọc trên vTools Survey bị lỗi định dạng. Bạn có thể thử một số cách sau để sửa lỗi dữ liệu.

Lưu ý: ứng dụng vTools Survey chỉ hỗ trợ KML/KMZ với định dạng Vector. Nếu là Raster bạn cần chuyển sang định dạng MBTiles, GeoTiff, JPG hoặc PNG để sử dụng. Có thể sử dụng phần mềm Global Mapper, QGIS để chuyển đổi trên máy tính.

I. SỬ DỤNG GOOGLE EARTH

1.1 Tải và cài đặt Google Earth tại đây nếu máy tính của bạn chưa có

Google Earth v7.3.4 (Windows 32 bit)

Google Earth v7.3.4 (Windows 64 bit)

Phiên bản khác của Google Earth cho Windows/ MacOS/ Linux

1.2 Mở dữ liệu KML/KMZ bị lỗi với Google Earth, nếu thành công bạn chọn Save Place As... và lưu thành file dữ liệu khác để sửa lỗi. Sau đó, sao chép dữ liệu mới vào điện thoại và thử mở lại trên vTools Survey

II. SỬ DỤNG QGIS

2.1 Tải và cài đặt QGIS tại đây nếu máy tính của bạn chưa có QGIS Desktop 3.26 (Windows 64 bit)

Phiên bản khác của QGIS Desktop cho Windows/MacOS/Linux

2.2 Mở dữ liệu KML/KMZ bị lỗi với QGIS, nếu thành công bạn chọn lớp dữ liệu -> Export -> Save Features As... và lưu thành file dữ liệu khác để sửa lỗi. Sau đó, sao chép dữ liệu mới vào điện thoại và thử mở lại trên vTools Survey

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Global Mapper hoặc FME để chuyển đổi sửa lỗi dữ liệu theo cách tương tự như trên.

Lưu ý: ứng dụng vTools Survey chỉ hỗ trợ KML/KMZ với định dạng Vector. Nếu là Raster bạn cần chuyển sang định dạng MBTiles, GeoTiff, JPG hoặc PNG để sử dụng. Có thể sử dụng phần mềm Global Mapper, QGIS để chuyển đổi trên máy tính.

Last updated