vTools Survey
Search
K
Comment on page

Tạo dữ liệu Đường (Polyline)

Hướng dẫn cách tạo đường trên ứng dụng
Tại màn hình chính chọn nút menu dấu +
Tiếp theo chọn Tạo Dữ Liệu Đường
Ứng dụng sẽ hiện ra các lựa chọn như hình dưới
Các lựa chọn cho việc Tạo Dữ Liệu Đường
  1. 1.
    Tự động từ vị trí (GPS): Ứng dụng sẽ chạy ngầm dịch vụ để liên tục thu vị trí GPS cho việc tạo Đường
  2. 2.
    Vẽ thủ công trên màn hình: Ứng dụng sẽ hiện giao diện cho phép bạn chấm điểm và vẽ Đường thủ công trên màn hình bản đồ dựa theo ảnh vệ tinh sẵn có
  3. 3.
    Từ danh sách tọa độ nhập tay: Cho phép nhập danh sách các điểm tọa độ để nối thành Đường