Đồng bộ dữ liệu trên QGIS Plugin

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng vTools Sync Plugin trên QGIS

  1. Mở QGIS lên và chọn Menu -> Plugins

  2. Tiếp theo chọn Install from ZIP và cài đặt plugin từ file zip tải về ở bước 1

  3. Sau khi cài xong mở plugin lên Menu -> Plugins -> vTools Sync

  4. Tiếp theo, mở chức năng truy cập qua wifi trên vTools Survey

  5. Nhập địa chỉ kết nối vào vTools Sync Plugin trên QGIS và tiến hành đồng bộ dữ liệu

    Một số phiên bản QGIS có thể xảy ra lỗi khi cài đặt plugin, hãy liên hệ chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xử lý

Last updated