vTools Survey
Search
K
Comment on page

Tạo tuyến đi (Tracklog)

Hướng dẫn cách tạo tuyến tracklog trên ứng dụng
Tại màn hình chính chọn nút menu dấu +
Tiếp theo chọn Tạo Tuyến Tracklog
Khi thông báo hiện lên chọn ĐỒNG Ý để bắt đầu tạo tuyến Tracklog
Biểu tượng dịch vụ Tracklog đang chạy, nhấn vào để dừng việc tạo tuyến Tracklog