vTools Survey
Search…
Tạo tuyến đi (Tracklog)
Hướng dẫn cách tạo tuyến tracklog trên ứng dụng
Tại màn hình chính chọn nút menu dấu +
Tiếp theo chọn Tạo Tuyến Tracklog
Khi thông báo hiện lên chọn ĐỒNG Ý để bắt đầu tạo tuyến Tracklog
Biểu tượng dịch vụ Tracklog đang chạy, nhấn vào để dừng việc tạo tuyến Tracklog
Copy link