Tạo tuyến đi (Tracklog)

Hướng dẫn cách tạo tuyến tracklog trên ứng dụng

Tại màn hình chính chọn nút menu dấu +

Tiếp theo chọn Tạo Tuyến Tracklog

Khi thông báo hiện lên chọn ĐỒNG Ý để bắt đầu tạo tuyến Tracklog

Biểu tượng dịch vụ Tracklog đang chạy, nhấn vào để dừng việc tạo tuyến Tracklog

Last updated